A A A

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Pani dyrektor powitała przybyłych na uroczystość gości: Posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Tadeusza Woźniaka; występującego w imieniu Pana Posła Tomasza Rzymkowskiego, pana Marcina Motylewskiego. Ze szczególną atencją dyrektor powitała fundatorów szkoły w osobach: pana Mieczysława Wośko, pana Marka Wośko.
Następnie powitała władze naszego miasta: pana Zbigniewa Wdowiaka – Zastępcę prezydenta oraz pana Jacka Boczkaję - Zastępcę prezydenta; panią Irenę Marię Lesiak - Dyrektor Delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Skierniewicach.
Dyrektor szkoły gorące słowa powitania skierowała pod adresem pana prof. Grzegorza Religi - Kierownika Oddziału Kardiochirurgicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz pani p. dr Małgorzaty  Religi - Kierownik Zakładu Sinologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W imieniu całej szkolnej społeczności przekazała gorące pozdrowienia dla Pani Profesor Anny Wajszczuk – Religi, Małżonki Profesora Zbigniewa Religi oraz pani Haliny Wośko, Wiceprezes Fundacji Rodziny Wośko.
Podczas uroczystości był z nami również Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – dr Jan Sarna – przyjaciel Profesora.
W dalszej części, dyrektor szkoły Anna Pietrzak, serdecznie powitała gości z zaprzyjaźnionych ze szkołą uczelni wyższych w osobach: prof. Darii Orszulak – Michalak - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Pana Rektora Politechniki Łódzkiej Sławomira Wiaka – reprezentował na uroczystości Pan dr Rafał Ledzion; prof. Bolesława Karwowskiego - Kierownika Zakładu Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; dr Marię Bartczak – Dyrektor  Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, opiekuna i mentora naszej uczennicy w III edycji programu KUMPEL; dr Piotra Osicę - z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Pani dyrektor powitała zaprzyjaźnione ze szkołą panią Joannę Milczarek – Dyrektor Biura Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i panią Annę Pielesiek – Kielmę z Biura Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Następnie powitała: Starostę Kutnowskiego – Pana Daniela Kowalika; ks. dr. Jerzego Swędrowskiego – Dziekana Dekanatu Kutnowskiego; Panią Magdalenę Kossakowską – Dyrektor Zarządzającą Fundacją Rodziny Wośko; Dyrektora Głównej  Biblioteki Lekarskiej - dr n. przyr. – Pana  Wojciecha Giermaziaka; Panią Iwonę Kaca - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie; Panią Celinę Marciszewską - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie; Starszyego bryg. mgr inż. Marka Myszkowskiego - Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie;  Podinspektora Krzysztofa Szymańskiego - Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kutnie; Dyrektora Kutnowskiego Domu Kultury – Pana Radosława Rojewskiego.
Pani dyrektor powitała dyrektorów szkół im. Prof. Zbigniewa Religi - Panią Lidię Szafrańską – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu oraz Panią Bogumiłę Kamińską - Dyrektor Szkoły Podstawowej im prof. Zbigniewa Religii w Miedniewicach.
Powitała również dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół z Powiatu Kutnowskiego, prezesów i dyrektorów i pracowników firmy POLFARMEX S.A. oraz dyrektorów instytucji oświatowych i kulturalnych, prezesów, kierowników, inspektorów, dyrektorów zaprzyjaźnionych firm, przedstawicieli władz świeckich i kościelnych.
Dyrektor podziękowała za obecność pocztom sztandarowym i przedstawicielom mediów.
Na końcu zwykle wymienia się najbliższych. W tym miejscu pani dyrektor powitała rodziców naszej młodzieży, koleżanki i kolegów nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a nade wszystko uczniów na uroczystości nadania imienia Prof. Zbigniewa Religi i przekazania sztandaru Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie.


W swoim przemówieniu, dyrektor szkoły podkreśliła, że w gronie, w którym się spotkaliśmy, truizmem byłoby mówić o tym, ile i jakie czynniki składają się na sukces edukacyjny ucznia, nauczyciela, wreszcie -  szkoły. Wszystkie szkoły – niezależnie od tego, jak długą i bogatą mają historię i tradycję, wypracowują odrębną, właściwą sobie formułę funkcjonowania w tym obszarze. Ma ją również nasza szkoła – Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie. Naszym celem jest wysoki poziom kształcenia, wychowania, kultury i rozrywki. Szkoła kształci młodzież w klasach o profilu medyczno – farmaceutycznym i politechnicznym. Edukację szkolną poszerzamy i rozwijamy dzięki wieloaspektowej współpracy z uczelniami wyższymi. Jesteśmy w elitarnym gronie szkół patronackich UMED- u w Łodzi. Posiadamy patronat edukacyjny Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego.
Model absolwenta naszego liceum to homo prudens – człowiek mądry, rozważny, odpowiedzialny. Jesteśmy wszyscy przekonani, że kształcenie we współczesnej rzeczywistości polega nie tylko na wyposażeniu ucznia w wiedzę i umiejętności, ale także w wartości moralne i estetyczne przeżycia, z których będzie mógł czerpać przez całe życie. Nasze motto to: Polsce -  służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć.
Żeby jeszcze głębiej ustalić tożsamość szkoły, zasugerować wartości ważniejsze od innych, podkreślić kierunek działań dydaktyczno – wychowawczych, w dniu 8 marca 2019 r. organ prowadzący szkołę, Fundacja Rodziny Wośko, podjęła uchwałą w sprawie nadania imienia szkole. Na wspólny wniosek Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej będzie to imię Profesora Zbigniewa Religi.


Następnie dyrektor szkoły poprosiła uczennicę klasy III AB, Oliwię Damrę, o przedstawienie sylwetki patrona szkoły – profesora Zbigniewa Religi. W konkluzji wystąpienia zawarte zostały słowa „Nauczył nas, jak kochać ludzi i być przez nich kochanymi”.


Pani dyrektor zaznaczyła, że we współczesnym świecie młodzi ludzie bardzo potrzebują autorytetów i wzorców osobowych motywujących ich do działania, kształtujących  postawy etyczne tak w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. Profesor Zbigniew Religa jest żywym wzorem dla młodzieży wiążącej swoją przyszłość z medycyną i naukami przyrodniczymi nie tylko ze względu na osiągnięcia naukowe, ale także ze względu na wyjątkową postawę życiową.
Z wywiadów i wspomnień wyłania się postać człowieka otwartego na świat i wyzwania, które stawia życie. Odważny, zdeterminowany,  nie bał się ryzyka. Dobro pacjenta było dla Niego najwyższym priorytetem, o czym świadczą słowa : „Lekarz może być tylko dobry. Na pacjentach nie mogę popełniać błędów". Dążący do perfekcji, a jednocześnie skromny, mówił: „Zawsze chciałem być bardzo dobrym chirurgiem. Najlepszym? Pewnie tak.(…) Uważałem się może nie za najlepszego kardiochirurga, ale na pewno za bardzo dobrego. Miałem wiedzę, bardzo sprawne ręce i intuicję. Trzy najważniejsze rzeczy w chirurgii”. Mógł zrobić karierę za granicą, a jednak pozostał w Polsce. Mówił potem: „Z mojej pracy w Polsce mam pełną satysfakcję, mimo że nigdy nie dostałem za nią ani znaczących pieniędzy, ani innej namacalnej nagrody. Ale poczucie własnej wartości i satysfakcja to bardzo dużo.” Młodszych kolegów  i koleżanki uczył etyki lekarza: „(…) najważniejsze - jak przyjdziesz do pracy, najpierw idziesz do pacjentów, nie do pokoju lekarskiego. Jak wychodzisz, też do nich idziesz".
Był człowiekiem tolerancyjnym i otwartym na inne poglądy. Agnostykiem, który przyjaźnił się z duchownymi, np. z księdzem Tischnerem. W Jego życiu liczyły się praca i rodzina. Mówił: „Wszystko, co robiłem w swoim życiu zawodowym, było też dla mojej rodziny.(…) Nie osiągnąłbym tak wiele, gdyby nie moja żona”. Kochał życie - Morze Północne  i działkę nad Bugiem. Wyspy Zielonego Przylądka i jezioro na Pomorzu Drawskim. Uwielbiał wędkowanie, lecz wszystkie złowione ryby wypuszczał na wolność. Nie był ideałem. Jak każdy człowiek miał swoje wady, które jednak nie deprecjonują Go w oczach młodzieży, a wręcz przeciwnie - czynią bliższym.


We wniosku Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej o nadanie imienia szkole, skierowanym do organu prowadzącego, w uzasadnieniu wyboru patrona szkoły znalazły się słowa: „Dokonując wyboru szkoły, uczniowie naszego liceum kierowali się możliwością kształcenia na poziomie rozszerzonym w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych. Wiąże się to bezpośrednio z ich planami na przyszłość, wyborem studiów i przyszłego zawodu - lekarza, farmaceuty, biologa. Czego może się nauczyć młody człowiek od  prof. Zbigniewa Religi -  lekarza i człowieka? Na pewno potrzeby ciągłego kształcenia i rozwoju osobistego dla dobra innych, poszanowania dla każdego ludzkiego życia,  a w działaniu: racjonalizmu, odwagi, odpowiedzialności, determinacji i wytrwałości w dążeniu do celu. Ponadto - co  tak istotne w naszych czasach- otwartej postawy wobec świata i ludzi, tolerancji, zrozumienia dla odmiennych poglądów i postaw. Te uniwersalne wartości  mogą być ważnymi drogowskazami dla młodych ludzi stojących u progu dorosłego życia, w którym już wkrótce będą musieli  odszukać swoje miejsce w świecie, wśród innych ludzi. Profesor Zbigniew Religa może być ich duchowym przewodnikiem i wzorem do naśladowania”.


Prowadzący, pan Michał Szczepański, poprosił Dyrektor Zarządzającą Fundacją Rodziny Wośko – panią Magdalenę Kossakowską o odczytanie Uchwały i Zarządzenia Fundacji Rodziny Wośko w sprawie nadania imienia prof. Zbigniewa Religi Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie.
Dyrektor szkoły poinformowała, że uchwała organu prowadzącego szkołę została wykonana. Od tego momentu nosi ona nazwę Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Prof. Zbigniewa Religi w Kutnie.


Następnie poinformowała, że za chwilę społeczność szkolna otrzyma sztandar, który od dnia dzisiejszego będzie najważniejszym symbolem naszej szkoły. Czym flaga dla kraju, tym sztandar dla szkoły. Podkreśliła również, że nasze marzenie się spełniło, a stało się to dzięki  fundatorom sztandaru, którymi są – Pan Prezes Mieczysław Wośko, Pani Halina Wośko i Pan Marek Wośko. „Nigdy jednak nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, sam tylko był dobroczyńcą. Jest jednocześnie obdarowany wdzięcznością tego drugiego” – słowami św. Jana Pawła II i brawami uczniowie podziękowali fundatorom szkoły.


Następnie prowadzący, p. Michał Szczepański, poprosił ks. dr. Jerzego Swędrowskiego, o dokonanie poświęcenia sztandaru.
Pan Mieczysław Wośko, Prezes Fundacji Rodziny Wośko, odczytał akt przekazania szkole sztandaru i wraz z panem Markiem Wośko przekazali sztandar na ręce dyrektor szkoły, pani Anny Pietrzak, która podkreśliła, że przyjmując sztandar, w imieniu całej społeczności szkolnej wyraża podziękowanie za tak cenny dar. Zapewniła, że będzie on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Prof. Zbigniewa Religi w Kutnie.
W dalszej części dyrektor szkoły przekazała sztandar uczniom. Podkreśliła, że sztandar ten to symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z ojczyzną. Poprosiła, by go strzegli, a swoją nauką i postawą umacniali autorytet szkoły. W imieniu uczniów sztandar przyjął chorąży, Mateusz Jagieła, uczeń klasy II AB, który obiecał, że uczniowie będą go czcić, szanować oraz nie splamią jego honoru. Po przekazaniu sztandaru, wszyscy odśpiewali hymn szkoły.

Pani dyrektor podkreśliła wagę wydarzenia, jakim jest nadanie szkole imienia oraz przekazanie sztandaru. „Od tej chwili wzniesiony wysoko sztandar będzie nam przypominał, że jesteśmy spadkobiercami wartości wyznawanych przez naszego patrona – prof. Z. Religę – pracy, nauki, ojczyzny, miłości, a przede wszystkim służby drugiemu człowiekowi. Wszak „człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym się dzieli z innymi…” (Jan Paweł II)” – powiedziała dyrektor szkoły, pani Anna Pietrzak.

Na pamiątkę tak ważnej dla szkoły uroczystości Mennica Polska przygotowała Medal Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Prof. Zbigniewa Religi w Kutnie za szczególne zasługi dla szkoły, które otrzymali:
•    Anna Wajszczuk – Religa, dr n. med., małżonka prof. Zbigniewa Religi;
•    Grzegorz Religa - dr. n. med., , syn prof. Zbigniewa Religi;
•    Małgorzata Religa - dr., , córka prof. Zbigniewa Religi;
•    Jan Sarna - dr., Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Z. Religi;
•    Radzisław Kordek - prof. dr hab. n. med., Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
•    Janusz Piekarski - Prof. dr hab. n. med., Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
•    Daria Orszulak – Michalak - prof. dr hab. n. med., Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
•    Henryk Witas - dr hab. n. med. prof. nadzw., Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Kierunku Biotechnologia;
•    Bolesław Karwowski - prof. UM dr hab. n. chem., Kierownik Zakładu Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
•    Irena Maria Lesiak - Dyrektor Delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Skierniewicach;
•    Zbigniew Burzyński - Prezydent Miasta Kutno;
•    Marek Myszkowski - st. bryg. mgr inż., Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie;
•    Celina Marciszewska - dr inż., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie;
•    Wojciech Giermaziak - r. n. przyr., Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej;
•    Joanna Milczarek - Dyrektor Biura Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
•    Anna Pielesiek -  Kielma - Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
•    Jerzy Swędrowski - ks. dr, Dziekan Dekanatu Kutnowskiego;
•    Magdalena Kossakowska - Dyrektor Zarządzająca Fundacją Rodziny Wośko;
•    Jacek Nowak - Dyrektor Finansowy;
•    Michał Sambor - Dyrektor Operacyjny;
•    Beata Bartel - Dyrektor Logistyki i Zakupów;
•    Krzysztof Debich - Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu;
•    Arkadiusz Kamiński - Kierownik ds. Inwestycji;
•    Katarzyna Wygocka - Nauczyciel;
•    Agnieszka Skrzyńska - Nauczyciel;
•    Elżbieta Byczkowska - Nauczyciel;
•    Michał Szczepański - Nauczyciel;
•    Marta Bieganowska - Nauczyciel;
•    Elżbieta Popielarz - Nauczyciel;
•    Renata Oswald - Sekretarz/Kadry.

Pani dyrektor poprosiła Prezesów Fundacji Rodziny Wośko, Pana Mieczysława Wośko i Pana Marka Wośko, o wręczenie tych wyjątkowych wyróżnień. Następnie pogratulowała wszystkim i podziękowała za wszystko, co zrobili dla szkoły.
Wśród zaproszonych głos na scenie zabrali:
1.    Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Tadeusz Woźniak;
2.    Występujący w imieniu Pana Posła Tomasza Rzymkowskiego, pan Marcin Motylewski;
3.    Jan Sarna - Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi;
4.    Zbigniew Wdowiak i Jacek Boczkaja - Zastępcy Prezydenta Miasta Kutno;
5.    Irena Maria Lesiak - Dyrektor Delegatury Łódzkiego Kuratorium w Skierniewicach;
6.    prof. Daria Orszulak – Michalak - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
7.   prof. Bolesław Karwowski – odczytał list od Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Pana Radzisława Kordka;
8.    Pani Monika Dąbrowska – Dyrektor firmy Polfarmex S.A.;


W imieniu całej szkolnej społeczności, dyrektor szkoły, pani Anna Pietrzak, podziękowała za miłe, serdeczne i budujące słowa i poprosiła o wystąpienie Pana Mieczysława Wośko, Prezesa Fundacji, który również podziękował wszystkim za obecność oraz podkreślił wagę wydarzeń, których wszyscy byli świadkami. Prezes Fundacji Rodziny Wośko poinformował również, że podjął decyzję o nagrodzeniu Medalem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie, dyrektor szkoły, panią Annę Pietrzak. Jej postawa i zaangażowanie w prowadzenie szkoły świadczą same o jej zasługach.


Przyszedł czas na część artystyczną w wykonaniu naszych uczniów. Z solowymi występami zaprezentowały się Oliwia Byczkowska, z klasy I A oraz Anna Tomaszewska, z klasy III AB. Kolejny utwór wykonał chór szkolny, a następnie uczeń klasy I A – Bartosz Mrowicki zagrał dla nas na fortepianie. Jako ostatnie zaprezentowało się trio uczennic – Barbara Cieślińska, z klasy II AB oraz Maria Wawrzyńczak, z klasy I D, zagrały na skrzypcach; trzecia uczennica – Maria Krupińska, z klasy I A, akompaniowała im na fortepianie. Nad wokalnym i instrumentalnym poziomem występu naszych uczniów podczas święta czuwała pani Agnieszka Wawrzyniak, nauczyciel muzyki.

Uwieńczeniem uroczystości był przepiękny polonez w wykonaniu uczennic z klasy III AB i ich partnerów, w którym podczas finału, mogliśmy zobaczyć figurę serca, nawiązującą do działalności prof. Zbigniewa Religi. Młodzież przygotowała swój występ pod kierunkiem pana Michała Szczepańskiego, nauczyciela naszej szkoły.


Pani dyrektor zaprosiła wszystkich do obejrzenia wystawy o Profesorze Zbigniewie Relidze, którą prezentujemy na holu, a która przyjechała na naszą uroczystość dzięki uprzejmości Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej, pana dr Wojciecha Giermaziaka oraz na okolicznościowy tort.


„Ludzie są stworzeni do radości – powiedział św. Jan Paweł II – Słuszne jest zatem pragnienie szczęścia”. Dzień ten jest dla nas uwieńczeniem projektu, który jest naszą radością. A radość dzielona z innymi jest radością podwójną. Pani dyrektor podziękowała wszystkim zebranym w sali, że zechcieli dzielić z nami tę ogromną radość.


Na zakończenie młodzież szkolna jeszcze raz podziękowała Fundacji Rodziny Wośko, za wszystkie otrzymane w tym dniu dary i złożyła kwiaty na ręce Pana Prezesa Mieczysława Wośko.

Społeczność Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie składa serdeczne podziękowania wszystkim naszym gościom za udział w uroczystości.